Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradná tabuľa


 • Úradné oznamy

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.09.2023Pozvánka na zasadnutie OZ 25.09.2023 21.09.2023 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanieOznámenie 08.09.2023 .pdf
  Výzva pre všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrického vedenia.Verejná vyhláška 04.09.2023 .pdf
  .pdf
  Oznámenie o prerušené distribúcie elektriny 10.10.2023 od 07:45 do 16:00. Oznámenie o prerušené distribúcie elektriny 03.09.2023 .pdf
  Optimalizácia trate Prievidza - Jelšava - upovedomieMinisterstvo životného prostredia SR 25.08.2023 .pdf
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Dlhá 777, Močiarná, Pálenická 461, Tichá 22.09.2023 08:00 do 12:00 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20.08.2023 .pdf
  Oznámenie o zverejnení emailovej asresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazuVoľby do NRSR 2023 07.08.2023 .pdf
  Zrušenie vyhlásenia zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruZrušenie vyhlásenia zvýšeného nebezpečenstva vznik 31.07.2023 .pdf
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - ČOVVerejná vyhláška 24.07.2023 .pdf
  Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 24.07.2023 .pdf
  Podrobný program Hodových slávnosti 21.-23.07.2023Program Hodové slávnosti 21.-23.07.2023 17.07.2023 .pdf
  Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne rokovanie a miestne šetrenie. Verejná vyhláška 17.07.2023 .pdf
  Oznámenie o zverejnení emailovej asresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieVoľby do NR SR 2023 14.07.2023 .pdf
  Pozemkové úpravy v katastrálnom území obce Malé Kršteňany - výzva na poskytnutie stanovísk a informáciíOkresný úrad Prievidza 13.07.2023 .pdf
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Domovina, Na Záhumní, Školská, časť Pálenickej, Urbárska a ZáhradnáSSD a.s. 03.07.2023 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ 03.07.2023Pozvánka na zasadnutie OZ 03.07.2023 28.06.2023 .pdf
  Informácia o utvorení volebných okrskov a o určení volebnej miestnostiVoľby do NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 27.06.2023 .pdf
  Záverečný účet obce Čereňany za rok 2022 Záverečný účet za rok 2022 22.06.2023 .pdf
  .pdf
  Zámer na prenájom obecného majetku - prístreškyZámer na prenájom 21.06.2023 .pdf
  Návrh plánu činnosti HK obce na 2.polrok 2023.Návrh plánu činnosti HK obce na 2.polrok 2023 16.06.2023 .pdf
  Pozvánka na neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 19.06.2023Pozvánka na neplánované zasadnutie OZ 19.06.2023 15.06.2023 .pdf
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Farská, Na Hlodzi, časť Pálenickej, časť Prievidzskej uliceSSD a.s. 13.06.2023 .pdf
  Rozhodnutie predsedu národnej rady o vyhlásení volieb do Národnej rady SRRozhodnutie predsedu národnej rady 09.06.2023 .pdf
  Informácie pre voliča Voľby do národnej rady Slovenskej republiky 2023 09.06.2023 .pdf
  Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor upozorňuje všetkých užívateľov poľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie opatrení ochrany poľnohospodárskej pôdy a informuje o povinnosti predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov či iných súkromných pozemkov na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Správny orgán bude vykonávať kontroly plnenia zákonných ustanovení. Nedodržiavaním sa vlastník, nájomca alebo užívateľ poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov dopúšťa priestupku, za čo mu budú uložené finančné sankcie. Upozornenie na dodržanie ustanovaní zákona č. 220/ 09.06.2023
  Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce 2022 30.05.2023 .pdf
  OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rekultivácia Definitívneho odkaliska Chalmová a fotovoltická elektráreň na Definitívnom odkalisku ChalmováOznámenie o zmene navrhovanej činnosti - odkalisko 18.05.2023 .pdf
  .zip
  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.05.2023.Pozvánka za OZ 15.05.2023 10.05.2023 .pdf
  Optimalizácia trate Prievidza - JelšovceMinisterstvo Životného prostredia SR 05.04.2023 .pdf
  .pdf
  Ochrana lesov pred požiarmiOkresné riaditeľstvo záchran.a hasič. zboru PD 28.03.2023 .pdf
  Oznam pre občanom o zmene a nahlásení stavu vodomeru. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť 14.03.2023 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ na 6.3.2023Pozvánka na OZ 02.03.2023 .pdf
  Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu podľa zákona 448/2008 Z.z. v platnom znení za rok 2022EON na opatrovateľskú službu 2022 28.02.2023 .pdf
  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vod 24.02.2023 .pdf
  Návrh Všeobecného záväzného nariadenia .1/2023 o starostlivosť o cerejnú zeleň a ochrane drevínNávrh VZN 01/2023 14.02.2023 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ na 16.1.2023Pozvánka na zasadnutie OZ 12.01.2023 .pdf
  OZNÁMENIE o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanieOznámenie 12.01.2023 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2022.Pozvánka na zasadnutie OZ 12.12.2022 07.12.2022 .pdf
  Návrh plánu kontroly činnosti hlavnej kontrolórky obce Čereňany na 1. polrok 2023Návrh plánu kontroly činnosti hlavnej kontrolórky 22.11.2022 .pdf
  Oznámenie o začatí konania na výrub 12 ks drevínOznámenie o začatí konania 14.11.2022 .pdf
  Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie Žiadosti o voľbu poštou z cudziny Referendum 2023 11.11.2022 .pdf
  Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Referendum 2023 10.11.2022 .pdf
  Informácia o utvorení volebných okrskov a o určení volebnej miestnosti Referendum 2023 10.11.2022 .pdf
  Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupoteľstva 14.11.2022Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ 14.11.2022 09.11.2022 .pdf
  Informácie pre voličov Referendum 21.01.2023 08.11.2022 .pdf
  Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho rokovaniaOznámenie o začatí konania 03.11.2022 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.10.2022Pozvánka na zasadnutie OZ 06.10.2022 03.10.2022 .pdf
  Verejná obchodná súťaž na odpredaj prebytočnej techniky obce Čereňany.Verejná obchodná súťaž 16.09.2022 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ na 12.9.2022Pozvánka na zasadnutie OZ 08.09.2022 .pdf
  Oznámenie o začatí konania a poznámka na ústne pojednávanie Oznámenie o začatí konania 24.08.2022 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2021
  Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy