Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradná tabuľa


 • Úradné oznamy

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie - súhlas na výrub drevinyOznámenie 30.09.2020 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 23.09.2020.Pozvánka na zasadnutie OZ 18.09.2020 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho rokovania.Oznámenie o začatí správneho konania 07.09.2020 .pdf
  Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v územnom obvode okresu Prievidza.Okresné riaditeľstvo hasičs. a záchran. zboru v PD 17.08.2020 .pdf
  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v územnom obvode okresu Prievidza. Okresné riaditeľstvo hasičs. a záchran. zboru v PD 10.08.2020 .pdf
  .pdf
  Rozhodnutie o umiestnení liniovej stavby "12317 Čereňany - pri Ocú - Rozšírenie NNK"Verejná vyhláška 31.07.2020 .pdf
  Zámer na odpredaj dielu z pozemku EKN parc. č. 804/2 vo vlastníctve obce Čereňany. Gogora Jaroslav a Stanislava 29.07.2020 .pdf
  Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ dňa 14.07.2020Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 13.07.2020 .pdf
  Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií TSKOznámenie o strategickom dokumente 03.07.2020 .pdf
  .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie - COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo. Oznámenie 03.07.2020 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 25.06.2020.Pozvánka na zasadnutie OZ 22.06.2020 .pdf
  Ponuka rozboru pitných, bazénových vôd, studní, odpadových vôd vypúšťaných do verejnej komunikácie a odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd a rozbor vody pri kolaudácií. CERTIPO s.r.o. 11.06.2020 .pdf
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2020Plán KČ HK obce 09.06.2020 .pdf
  Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenie na líniovú stavbu "Rekonštrukcia miestnej komunikácie časť Pálenická úlica". Verejná vyhláška 05.06.2020 .pdf
  Oznámenie o začatí schvalovacieho procesu - Začiatok prerokovania a schválenia dokumentu ochrany prírody a krajiny regionálneho územného systému ekologickej stability Verejná vyhláška 01.06.2020 .pdf
  Ochrana poľnohospodárskej pôdy, jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastnosti - opatrenia na lilvidáciu burínOkresný úrad Prievidza 28.05.2020 .pdf
  Žiadosť, údaje, výzva a informácie vo veci zmeny č. 10 integrovaného povolenia pre prevádzkovateľa NAVI, spol. s.r.o. Prievidza, prevádzka: Farma brojlerov ChalmováNAVI, spol. s.r.o. 27.05.2020 .pdf
  .pdf
  .pdf
  Upovedomenie o začatí správneho konania k zmene č. 10 integrovaného programu. NAVI spol. s.r.o. Prievidza 27.05.2020 .pdf
  Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Čereňany"Návrh VZN k doplnkom UPN 13.05.2020 .doc
  Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustení od ústneho konania a miestneho zisťovaniaVerejná vyhláška 05.05.2020 .pdf
  Vedenie 2x400 kV Horna Ždaňa - lokalita Oslany.Rozhodnutie 24.04.2020 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 29.4.2020Pozvánka na zasadnutie OZ 22.04.2020 .pdf
  Verejné vyhlášky ÚVZ (izolácia v domácom prostredí a zákaz hromadných podujatí). Verejné vyhlášky COVID-19 10.03.2020 .pdf
  .pdf
  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.Vyhodnotenie štand. kvality dodávky pitnej vody 28.02.2020 .pdf
  Územný plán obce Čereňany, zmeny a doplnky č.1 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente Odbor starostlivosti o životné prostredie 06.02.2020 .pdf
  Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustení od útneho konania a miestneho zisťovaniaVerejná výhláška 05.02.2020 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 12.02.2020Pozvánka na zasadnutie OZ 05.02.2020 .pdf
  Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustení od útneho konania a miestneho zisťovaniaVerejná výhláška 05.02.2020 .pdf
  Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Čereňany"Oznámenie zmeny a doplnky UPN 17.01.2020 .pdf
  Výrub drevín po vedením VNVerejná vyhláška 07.01.2020 .pdf
  Vážení spoluobčania, od 7.1.2020 bude na adrese ul.SNP č.278/32,Oslany /budova ,,Lekáreň u Spasiteľa“, pani MUDr. MEZGOU zriadená a otvorená Všeobecná ambulancia pre deti a mládež. Záujemcovia sa môžu prísť prihlásiť osobne od tohto dátumu. Nová Všeobecná ambulancia pre deti a mládež 20.12.2019
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 11.12.2019Pozvánka na zasadnutie OZ 05.12.2019 .pdf
  Zámer na prenájom obecného majetku - nebytových priestorov Obec Čereňany, so sídlom, Pálenická 491/4, 97246 Čereňany v zmysle § 9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č. 66/2019 zo dňa 29.4. 2019 z v e r e j ň u j e Zámer na prenájom obecného majetku - nebytových priestorov s výzvou o predloženie žiadosti o prenájom. Obhliadky prosíme dohodnúť telefonicky. Aktualizovaná grafická príloha objektov k 4.12.2019Zámer prenájmu obecného majetku 04.12.2019 .pdf
  .pdf
  Rozhodnutie el. vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - OstanyRozhodnutie 04.12.2019 .pdf
  Obec Čereňany v zmysle § 4, zákona 369/1990 Z. z. zverejňuje zámer vytvoriť podmienky na novo zriadenie Všeobecnej lekárskej ambulancie pre mládež a deti od 07.01.2020 v obci Oslany Zverejnenie zámeru 14.11.2019 .pdf
  Informácie pre voličaVoľby NR SR 2020 12.11.2019 .pdf
  Zverejnenie E-mailovej adresy - voľba poštouVoľby NR SR 2020 30.10.2019 .pdf
  Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ dňa 25.10.2019Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 23.10.2019 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 16.10.2016Pozvánka na zasadnutie OZ 11.10.2019 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanieOznámenie o začatí správneho konania 03.10.2019 .pdf
  Upozornenie pre chovateľov ošípanýchRegionálna veterinárna a potravinová správa PD 24.09.2019 .pdf
  Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ dňa 18.9.2019Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 18.09.2019 .pdf
  Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ dňa 31.7.2019Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 30.07.2019 .pdf
  Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 18.7.2019 o 9:00 hod. - do odvolaniaORHZ Prievidza 18.07.2019 .pdf
  Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ dňa 15.7.2019Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 12.07.2019 .pdf
  Opatrenia na likvidáciu burínOkresný úrad Prievidza 02.07.2019 .pdf
  Zámer na odpredaj dielu pozemku vo vlastníctve obce ČereňanyZámer na odpredaj dielu pozemku 01.07.2019 .pdf
  Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácií.Verejná vyhláška 26.06.2019 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 27.6.2019Pozvánka na zasadnutie OZ 21.06.2019 .pdf
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2019Plán KČ HK obce 06.05.2019 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy