Preskočiť na obsah

Ako vybaviť na úrade

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu

Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa,
 • cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve,
 • doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu,
 • súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa,
 • vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu.

Potvrdenie o trvalom pobyte

Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • správny poplatok 5,00 €.

Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa.

Zrušenie trvalého pobytu

Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti. Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • doklad o vlastníctve nehnuteľností nie starší ako 3mesiace.

Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu.

Drobná stavba

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie. Potrebujete:

 • ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade),
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
 • jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach,
 • jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach,
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore,
 • pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete.

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu. Potrebujete:

 • ohlásenie,
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
 • jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach,
 • technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Potrebujete:

 • návrh na vydanie územného rozhodnutia,
 • situačný výkres v dvoch vyhotoveniach,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • záväzné stanovisko obce,
 • stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby,
 • vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu,
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie,
 • preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom,
 • dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach,
 • návrh na nové využívanie územia,
 • správny poplatok : 6,50 € pre FO, 16,50 € pre PO.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Potrebujete:

 • žiadosť o vydanie stavebného povolenia,
 • doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám,
 • kópia z katastrálnej mapy,
 • územné rozhodnutie, ak bolo vydané,
 • projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach,
 • prehlásenie stavebného dozoru,
 • kópia rozhodnutia súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF),
 • záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá),
 • právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR,
 • správny poplatok,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania,
 • posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
 • stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru,
 • vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy,
 • stanoviská správcov sietí technického vybavenia.

Dane a poplatky

Kto podáva priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové daňové priznanie?

Priznanie k dani z nehnuteľnosti musia podať fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2021:

 • nadobudli nehnuteľnosť (kúpa, darovanie, dedenie), ak k 1. januáru 2022 bol uskutočnený zápis v katastri nehnuteľností;
 • predali nehnuteľnosť ak k 1. januáru 2022 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností ako vlastníci nehnuteľnosti (zánik daňovej povinnosti);
 • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera, druh pozemkov, zápis novostavby) – čiastkové DP.

Kde sa podáva daňové priznanie?
Miestne príslušnému správcovi dane. Správcom dane je mesto alebo obec, v ktorého katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností v osobitných prípadoch – v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti DEDENÍM alebo DRAŽBOU. V týchto prípadoch  daňová povinnosť vzniká  prvým dňom nasledujúceho mesiaca, v  ktorom sa dedič alebo dražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. (na rozhodnutí z dedičského konania alebo dražbe musí byť vyznačená právoplatnosť.)


Priznanie k dani za psa
Kto podáva priznanie k dani za psa?
Priznanie k dani za psa musí podať:
Vlastník psa staršieho ako 6 mesiacov. V prípade, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní, daň za psa uhrádza držiteľ psa:
Daň nie je povinný platiť vlastník, resp. držiteľ psa, ktorý je:

 • chovaný na vedecké a výskumné účely,
 • umiestnený v útulku zvierat,
 • pes, ktorý má špeciálny výcvik a vlastní ho alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

MIESTNE DANE

Miestne dane, a teda i daň z nehnuteľnosti včítane ornej pôdy, tvoria významnú časť príjmu do rozpočtu miest a obcí. Je v právomoci každého mesta  a obce rozhodnúť o výške miestnych daní a poplatkov, no samospráva musí svoju daňovú politiku  robiť tak, aby bola schopná zabezpečiť  všetky služby a potreby  svojich občanov. Sú to aj tieto dane, ktoré obciam a mestám umožňujú  prevádzkovať školy a školské zariadenia,  zabezpečovať dopravu, sociálne služby a vykonávať aj iné činnosti pre svojich  občanov.

Zodpovednosť za  fungovanie obce či mesta je na pleciach samosprávy a jej prístupe k daňovej politike a hospodáreniu.  Každá obec, mesto má  iné  podmienky na výber daní,  preto je na samospráve, ako bude viesť svoju daňovú politiku. ZMOS  rešpektujúc ich samosprávne kompetencie do tohto procesu nevstupuje a ani nemá vedomosť o rozhodnutiach konkrétnych samospráv v tejto oblasti.

Obce stanovujú podmienky zdaňovania všeobecne záväzným nariadením, v ktorom upravujú sadzby daní, zníženie daní a oslobodenie od daní. Rovnako aj poplatok ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, ktorým tiež upravujú sadzby poplatku, ako aj podklady pre jeho zníženie alebo odpustenie, a tiež spôsob vyberania dane. Všeobecné záväzné nariadenia sú zverejňované na webových stránkach príslušných obcí alebo vývesných tabuliach.

Druhy miestnych daní. Miestne  dane  určuje  obec  v súlade  so  zákonom a s prihliadnutím na vlastné podmienky a potreby. Výnos miestnych daní je vlastným príjmom rozpočtov obcí. Obec môže vyberať iba dane a poplatok, ktoré pozná zákon. Môže zaviesť všetky, alebo iba niektoré miestne dane. Pri určovaní výšky sadzieb dane z nehnuteľností musí obec rešpektovať obmedzenia a regulačné mechanizmy stanovené zákonom.

Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za ubytovanie,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie.

Obec ukladá aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Miestnou daňou do roku 2014 bola aj daň z motorových vozidiel, ktorú ukladali vyššie  územné  celky.

Správu miestnych daní, ktoré ukladá obec, vykonáva príslušná obec. Daň z nehnuteľností – správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, daň za jadrové zariadenie a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – správu dane pri týchto miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva obec, ktorá ich na svojom území zaviedla. V Bratislave a v Košiciach správu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonávajú ich mestské časti, ak tak ustanoví štatút mesta.

ZMOS