Preskočiť na obsah

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality, alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní.


Zákon  nadobudol  účinnosť 1. marca 2019 a novela zákona č. 189/2023 schválená 10.5.2023, nadobudla účinnosť 1.7.2023 a niektoré ustanovenia 1.9.2023.


Zodpovedná osoba pre obec Čereňany a tiež pre rozpočtovú organizáciu Základná škola s Materskou školou Čereňany  zriadenej obcou Čereňany,  je hlavný kontrolór/ka  obce Čereňany.


Oznamovateľom môže byť fyzická osoba, alebo anonymný oznamovateľ, ktorý v dobrej viere  urobí oznámenie príslušnému orgánu v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie, alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme o kriminalite, alebo o protispoločenskej činnosti. Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a musí byť zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť oznamovateľ poukazuje.

Spôsoby podania oznámenia:

  • PÍSOMNE  na adresu:            Obec Čereňany
                                               Pálenícka ulica 491/4,
                                               972 46 Čereňany
                                               Hlavný kontrolór obce
    Písomné oznámenie poslať v zalepenej obálke s označením : „Neotvárať – INTERNE CHRÁNENÉ do rúk HK obce“


Poskytnutie ochrany

Zákon umožňuje poskytnutie ochrany oznamovateľa ak o ňu požiada v prípade, že závažná protispoločenská činnosť je trestným činom, alebo je správnym deliktom a tiež v prípade, ak sa oznamovateľ domnieva, že zo strany zamestnávateľa v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí.


Zachovanie anonymity oznamovateľa


Zákon umožní zachovať anonymitu oznamovateľa pred zamestnávateľom pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti. Súčinný v oblasti ochrany oznamovateľa je Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava.