Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Aktuálne informácie - archív


Nebezpečenstvo vzniku požiaru


 

 

 

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského azáchranného zboru vPrievidzi vsúlade spríslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. oochrane pred požiarmi vznení neskorších predpisov ana základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. opožiarnej prevencii vznení neskorších predpisov

 

Vy h l asuj e

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

vúzemnom obvode okresu Prievidza,

od 05. 07. 2015 o06:00hod - do odvolania.

 

Včase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. oochrane pred požiarmi vznení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuj e najmä:

 

 1. zakladať a udržiavať ohne,
 2. používať otvorený oheň,
 3. fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
 4. vypaľovať porasty bylín, kríkov astromov.

 

Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. oochrane pred požiarmi vznení neskorších predpisov apodľa § 10 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. opožiarnej prevencii vznení neskorších predpisov p ovin n í najmä :

zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na :
 • urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 • vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 • prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • zabezpečiť, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva azvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu shmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg.

 

 

pplk. Ing. Stanislav Kmeť v. r.

               riaditeľ

Okresného riaditeľstva HaZZ

              v Prievidzi

návrat ...


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy